วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน, นางสาวจิดาภา เอี่ยมอุไร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวอาณดา วรรณศรี พนักงานตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

      โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานสรุปปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ในการตรจสอบครั้งนี้
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน, นางสาวจิดาภา เอี่ยมอุไร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางสาวอาณดา วรรณศรี พนักงานตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

      โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมด้วยนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมเพื่อรับการตรวจสอบในครั้งนี้การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกล...